Ardaloedd Allweddol ar gyfer Busnes

SA1 Glannau Abertawe

Ystyrir mai SA1 yw’r em yn adfywiad presennol Abertawe. Fe’i disgrifiwyd gan Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn “llwyddiant mawr – yn sefydlu Abertawe yn ddinas glannau Ewropeaidd o enwogrwydd rhyngwladol.” Mae SA1 yn ddatblygiad o ddefnydd cymysg wedi’i leoli dim ond 10 munud ar droed o ganol dinas Abertawe, sydd eisoes yn cynnwys Cartrefi, Swyddfeydd, dau Technium, caffis, bwytai, gwesty, a llawer mwy.
Hyd yn hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi buddsoddi £38m yn SA1, a’r sector preifat, £100m. Nod SA1 yw sicrhau tua 3,000 o swyddi, a darparu dros 2,000 o eiddo preswyl newydd. Gyda dwy bont newydd i gerddwyr a beicwyr, gyda chysylltiad ffordd newydd Porth SA1, ac agosrwydd at gysylltiadau traffordd ac awyr, mae SA1 yn ehangiad cynaliadwy i Ganol Dinas Abertawe.
Gyda chyfleoedd i fuddsoddwyr fanteisio ar y cyfleoedd cymdeithasol, hamdden a busnes newydd y mae SA1 yn eu cyflwyno, ystyrir SA1 yn feincnod arfer gorau ar gyfer adfywiad glannau ar draws Ewrop.

Morlan Elli

Mae Cyd-Fenter Arfordir Llanelli bellach yn datblygu prosiect adfywio uchelgeisiol sy’n trawsnewid y glannau yn gymuned fusnes, hamdden a phreswyl ffyniannus newydd. Mae Morlan Elli, nad yw ond ychydig funudau ar droed o ganol tref Llanelli a Pharc Arfordirol y Mileniwm, yn 22 cilomedr o forlin wedi’i adfer yn brydferth, sy’n cynnig golygfeydd syfrdanol o Benrhyn Gŵyr a llwybrau beicio heb draffig, yn cynnig lleoliad ffyniannus gydag ansawdd bywyd digyffelyb.
Mae partneriaid y gyd-fenter sy’n gyfrifol am brosiect Morlan Elli eisoes wedi cyflawni llawer iawn:
http://www.llanelliwaterside.co.uk

Parc Ynni Baglan

Parc Ynni Baglan yw cam cyntaf Bae Baglan, y safle datblygu sengl fwyaf yn y DU, sy’n 500 hectar i gyd. Y weledigaeth ar gyfer yr ardal yw datblygiad graddol parciau busnes a gweithgynhyrchu ar dirwedd o ansawdd dwysedd isel.
Mae’r datblygiad wedi’i leoli wrth ochr yr M4 ac mae’n cynhyrchu pŵer ar y safle sy’n cynnig costau ynni breintiedig i fusnesau sydd wedi’u lleoli yn y parc.
Enillodd Parc Ynni Baglan, yn 2007, Wobr Adfywio Trefol Prydain (BURA) ar gyfer arfer gorau mewn adfywio, un o ddau brosiect yn unig yng Nghymru i ennill gwobr. Derbyniodd y Parc Ynni’r wobr yn gydnabyddiaeth o’i waith i greu dyfodol diwydiannol glanach, gwyrddach i’r ardal. Nododd y beirniaid bod lleoliad strategol y parc a chynllun amgylcheddol yr adeiladau newydd, yn allweddol i lwyddiant y Parc Ynni. Tynnodd y beirniaid sylw hefyd at y ffaith bod 95% o’r buddsoddiad ym Mharc Ynni Baglan wedi dod o’r sector preifat, enghraifft o arfer adfywio o’r radd flaenaf ar waith.

Mae’r parc eisoes wedi denu buddsoddiad o’r tu allan oddi wrth fusnesau uwch dechnoleg, gan gynnwys GE Energy. Mae’r berthynas breifat gyhoeddus rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Llywodraeth Cynulliad Cymru a BP, eisoes wedi creu 800 o swyddi ac ar ôl i ail gam y datblygiad gael ei gwblhau, mae potensial i greu cyfanswm o 3,000 o swyddi.

Bro Abertawe

Mae Bro Abertawe, sydd tua 190 hectar (470 erw) o ran ei fesur, yn darparu potensial dihafal ar gyfer datblygiad busnes a phreswyl.
Mae’r datblygiad blaenllaw hwn wedi’i leoli ond pum milltir o ganol dinas Abertawe, ac yn fodel ar gyfer ehangu dinas.
Rheolir Bro Abertawe gan Fenter Abertawe ar y Cyd – partneriaeth rhwng Dinas a Sir Abertawe a Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Mae’r datblygiad defnydd cymysg newydd hwn yn cynnwys “pentref” preswyl newydd o’r enw Pentref Tregof, a dau barc busnes mawr. Mae’r ardal ddatblygu hefyd yn cynnwys ystod o gyfleusterau hamdden anffurfiol, y cyfan wedi’u gosod ar dirwedd ddeniadol sy’n ategu amgylchedd a nodweddion naturiol yr ardal.

Parc Bwyd Cross Hands

Parc Bwyd dynodedig 50 erw Cross Hands yw’r ganolfan ragoriaeth ddynodedig gyntaf ar gyfer technoleg bwyd yng Nghymru gyfan. Mae’n fenter ar y cyd rhwng Cyngor Sir Gâr a Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac mae wedi’i leoli’n dda yng nghanol Sir Gâr, y sir cynhyrchu bwyd fywiog, gyda nifer o gyflenwyr o ansawdd uchel gerllaw, ac felly’n lleihau’r milltiroedd y mae’n rhaid i fwyd deithio i’w gynhyrchu. Mae’r Parc Bwyd, sy’n ymgorffori Unedau Hybu Cynhyrchu Bwyd, wedi’i wasanaethu’n llawn ar gyfer pob prif weithgaredd prosesu bwyd, gyda digon o le a chanddo ffyrdd mynediad llawn yn barod. Wedi’i leoli ond dwy funud o Gyffordd 49 yr M4 ar yr Euro Route rhwng Iwerddon a Llundain, mae busnesau allweddol eisoes wedi ymroddi i dyfu eu busnesau fan hyn. Mae’r cwmni Gwyddelig, Dawn Pac, er gwaethaf dewisiadau a lleoliadau eraill, wedi ehangu ddwywaith a bellach yn defnyddio cyfleuster cynhyrchu bwyd 200,000 troedfedd sgwâr ar safle 20 erw yn y Parc Bwyd.

Dafen/ Porth Llanelli

Canolfan ar gyfer cwmnïau yn y sector cerbydau, sy’n addas ar gyfer gweithgynhyrchu a dosbarthu diwydiannol ysgafn.
http://www.carmarthenshire.gov.uk/index.asp?locID=1116&docID=-1#book2
Parc Hendre
Mae wrth ochr Cyffordd 49 yr M4, gydag isadeiledd ardderchog ac amserau teithio cyflym i’r gwaith.
Mae’n gartref i amryw o fusnesau cynhyrchu strategol, gan gynnwys Mitsui Components Europe Ltd; ac yn safle sy’n derbyn ail-fuddsoddiad parhaus gan gwmnïau lleol a rhyngwladol.

Felindre

Ar gyrion Abertawe, ac yn manteisio ar ei ffordd ymuno newydd ei hun sy’n ei gysylltu â’r M4, mae Felindre’n cynnig 200 hectar o dir, ei hanner ar gyfer datblygu, a’r ardal werdd sydd yn weddill yn creu amgylchedd deniadol panoramig i weithio ynddi.
Bydd Felindre yn cael ei ddatblygu’n barc busnes strategol blaenllaw a fydd yn gwasanaethu De Cymru, yn gartref i weithgareddau lefel uwch fel diwydiannau newydd a gweithgynhyrchu uwch-dechnoleg. Yn 2008, cymhwysodd Cabinet Sir Abertawe raglen fuddsoddi gwerth tua £9 miliwn, sy’n cael ei ariannu’n bennaf gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Bydd hyn yn darparu isadeiledd allweddol i’r safle ac yn caniatáu i nifer o leiniau gael eu gwasanaethu. Bydd y lleiniau hyn wedyn yn cael eu rhoi ar y farchnad i alluogi’r sector preifat i adeiladu unedau busnes.
Mae caniatâd cynllunio eisoes wedi cael ei roi ar gyfer y parc busnes strategol ac mae buddsoddiad gwerth mwy na £25miliwn wedi cael ei wneud i gaffael tir, adfer tir, ffyrdd mynediad a chyffordd ddynodedig â’r M4 a bellach, isadeiledd.
Rhagwelir y bydd y parc busnes strategol yn cael ei ddatblygu dros y ddegawd nesaf mewn tirwedd parcdir. Gall y datblygiad cyfan gynnig swyddfeydd, cyfadeilad ymchwilio a datblygu a chyfleusterau priodol ar gyfer cynadleddau a meithrinfa, y cyfan wedi’u gosod mewn tirwedd o ansawdd uchel i ategu’r amgylchedd gwledig prydferth.

PorthTalbot

Mae’r adeilad mawreddog hwn gwerth miliynau o bunnoedd wedi cael ei gynllunio i ddarparu llety hyblyg sy’n addas ar gyfer naill ai gweithrediad cyswllt cwsmeriaid, sy’n cynnig hyd at 500 o fannau gwaith, neu ar gyfer defnydd swyddfa traddodiadol, yn cartrefu hyd at 200 o bersonél.
Mae’r safle hwn wrth fynedfa Parc Ynni Baglan gyda mynediad uniongyrchol oddi ar draffordd yr M4 wrth Gyffordd 41.

Parc Busnes Cwm Nedd

Wedi’i leoli wrth ochr yr A465 yn Resolfen, 8 milltir i’r gogledd o gyffordd 43 yr M4, mae gan y safle hwn gysylltiadau ffordd da, sy’n golygu bod marchnadoedd allweddol fel Canolbarth Lloegr a De Ddwyrain Lloegr yn hawdd eu cyrraedd.
Mae’r safle’n cynnig cyfuniad gwerthfawr o sylfaen cost isel ynghyd â mynediad hawdd at fröydd diwydiannol ar draws y wlad, gan ei wneud yn safle delfrydol ar gyfer cyflenwyr deunyddiau, cydrannau ac offer o bob math. Mae’n arbennig o addas i’r diwydiant cyflenwi cerbydau modur ac mae un fenter fawr o’r sector hwn, TRW, eisoes wedi sefydlu dwy uned weithgynhyrchu yn y parc.

Llandarsi

Mae Parc Busnes D’Arcy yn gymysgedd sefydledig o unedau swyddfa diwydiannol o ansawdd wrth ochr Cyffordd 43 traffordd yr M4.
Mae purfa BP wrth ei ymyl bellach wedi cau, ac mae’r tir yn cael ei adfeddiannu ar gyfer datblygiad yn y dyfodol fel Pentref Trefol Coed Darcy, a fydd yn darparu cartrefi newydd, datblygiad adwerthu a chyfleoedd busnes.

Parc Diwydiannol Baglan

Wedi’i leoli wrth ochr Cyffordd 41 traffordd yr M4, mae’r safle strategol hwn yn cynnwys unedau diwydiannol sy’n amrywio o 5,000 i 50,000 troedfedd sgwâr. Mae’r A465 hefyd o fewn 3 milltir sy’n rhoi mynediad hawdd at Gymoedd De Cymru a Chanolbarth Lloegr.
Gellir mesur ei lwyddiant hyd yn hyn, o ansawdd y deiliaid, fel Matsushita (Panasonic), Vector International a Sumitomo Electric Europe Ltd.

Ystâd Ddiwydiannol Cynffig

Yn weledol iawn o draffordd yr M4, ac yn hygyrch o Gyffordd 38, mae gan yr ystad hon a oedd yn eiddo i Awdurdod Datblygu Cymru, bellach berchnogion preifat ac mae yn gartref i gymysgedd o gwmnïau lleol bach a chwmnïau amlwladol mawr fel Borg Warner ac Orion. Mae’r ystâd yn darparu ystod ardderchog o unedau o bob maint o 2,500 troedfedd sgwâr hyd at fwy na 100,000 troedfedd sgwâr, yn y ganolfan storio/dosbarthu. Fe’i hystyrir yn safle allweddol o ran datblygiad economaidd.

ECM²

Gall cwmnïau yn y sectorau gweithgynhyrchu, peirianneg a deunyddiau bellach brydlesu lle yn awr mewn cyfadeiladau labordy ym Mhort Talbot, De Cymru, wedi’i neilltuo i Ymchwilio a Datblygu. Fe’i prynwyd gan Awdurdod Datblygu Cymru yn 2002 oddi wrth Corus plc, gyda chyllid oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru, a gelwir y cyfleuster 100,00 troedfedd sgwâr yn Ganolfan Beirianneg ar gyfer Gweithgynhyrchu a Deunyddiau neu ECM² yn gryno.
Yn ECM², gall cwmnïau ymgymryd ag Ymchwil a Datblygu mewn cydweithrediad ag academia, a gallant hefyd ddatblygu eu syniadau hyd at gam y prototeip. Mae ystod eang o labordai, yn ogystal â nifer o fannau gofod pen uchel sy’n addas ar gyfer gweithgareddau ar raddfa fawr. Mae cwmnïau sy’n cynnig gwasanaethau profi dadansoddol a mecanyddol, gweithdy peirianneg sy’n llawn offer a chyfleusterau cynllunio cysylltiedig, eisoes ar y safle.

Technium

Mae Technium yn cynnwys rhwydwaith o gyfleusterau o’r radd flaenaf ledled Cymru, sy’n cael eu gwasanaethu gan y dechnoleg wybodaeth a galluoedd diweddaraf, sy’n cynnig amgylchedd i alluogi cwmnïau sy’n dechrau a chwmnïau deillio sy’n seiliedig ar wybodaeth, wireddu eu potensial. Mae partneriaethau cryf rhwng Technium a Chanolfannau Rhagoriaeth mewn Ymchwilio lleol yn darparu cefnogaeth academaidd arbenigol i brosiectau ymchwilio a datblygu. Mae sawl Technium ym Mae Abertawe:

Mae Technium Abertawe wedi’i leoli ar 2 safle yn natblygiad SA1 Glannau Abertawe ac yn cefnogi busnesau sy’n seiliedig ar wybodaeth ar draws ystod o sectorau fel TGCh, meddalwedd, aml-gyfryngau, electroneg a pheirianneg.
Mae Technium Digidol wedi’i gysylltu â lloeren Technium Digidol@Sony, sydd yng nghanolfan technoleg Sony ym Mhencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, ac yn cefnogi busnesau sy’n seiliedig ar wybodaeth ac sy’n arbenigo mewn technolegau digidol.
Mae Technolegau Cynaliadwy Technium ym Maglan, Port Talbot, yn cefnogi busnesau technoleg ifanc i greu cynigiadau masnachol o amgylch y maes cynaliadwy.
Mae Technium Peirianneg Perfformiad yn Llanelli yn canolbwyntio ar ddatblygu cwmnïau sy’n seiliedig ar wybodaeth mewn peirianneg perfformiad a fydd yn gwasanaethu’r sectorau cerbydau modur, chwaraeon moduro a/neu awyrofod. Mae’r adeilad yn ymgorffori Canolfan Rhagoriaeth IBM mewn Rheoli Cylchred Oes Cynnyrch (PLM) ac mae gan gwmnïau fynediad at y meddalwedd hwn a chefnogaeth i’w ddefnyddio.

Tudalennau gwe Busnes Cyngor Sir Gâr

Tudalennau gwe Busnes Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Tudalennau gwe Busnes Dinas a Sir Abertawe

Cofrestr Tir ac Eiddo Masnachol Gwag Dinas Abertawe