Preifatrwydd

 • Yn y datganiad preifatrwydd hwn:

  Swansea Bay Futures Ltd – yn golygu Swansea Bay Futures Ltd (Cwmni Rhif:05031328) a’i gyfeiriad cofrestredig yw Llys Tawe, Ffordd y Brenin, Glannau Abertawe SA1 8PG.

  chi ac eich yn golygu chi yr unigolyn sy’n dymuno defnyddio’r Wefan.

  Gwefan – yn golygue means www.abayoflife.com

 • Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn nodi polisi preifatrwydd cyfredol Swansea Bay Futures Ltd ynghylch sut yr ymdrinnir â’ch gwybodaeth bersonol a’n hymrwymiad i’ch preifatrwydd.
 • Ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi os na fyddwch wedi dewis ei roi inni. Felly, strwythurwyd y Wefan hon fel, yn gyffredinol, y gallwch ymweld â hi heb nodi pwy ydych neu ddatgelu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch eich hun.
 • Er mwyn gallu darparu gwybodaeth ar eich cyfer chi ynghylch digwyddiadau, cynnyrch a/neu wasanaethau, gallwn ofyn ichi ddarparu ar ein cyfer wybodaeth bersonol berthnasol amdanoch chi eich hun.. Defnyddir y wybodaeth bersonol i gysylltu â chi a/neu ar gyfer dibenion masnachol.
 • Mae diogelu eich gwybodaeth bersonol yn bwysig inni. Byddwn yn ymdrin â’ch gwybodaeth bersonol yn unol hollol â Deddf Diogelu Data 1998 ac rydym wedi rhoi pob hysbysiad angenrheidiol i’r Comisiynydd Gwybodaeth.
 • Mae Swansea Bay Futures Ltd wedi ceisio creu Gwefan ddiogel a dibynadwy ar eich cyfer. Rydych yn cydnabod fod defnyddio’r Rhyngrwyd a’n Gwefan ni yn gyfan gwbwl ar eich menter eich hun. Nid yw Swansea Bay Futures Ltd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd am ddiogelwch gwybodaeth bersonol a drosglwyddir dros y Rhyngrwyd.
 • O bryd i’w gilydd, os na fyddwch yn dweud wrthym i’r gwrthwyneb gallwn hefyd ddefnyddio gwybodaeth amdanoch y byddwch yn ei ddarparu inni i gysylltu â chi ar gyfer dibenion ymchwil neu ofyn ichi ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni er mwyn gwella ein gwasanaethau neu ddarparu diweddariadau ichi ynghylch digwyddiadau, cynnyrch neu wasanaethau newydd y teimlwn y byddent o ddiddordeb arbennig. Wrth wneud hynny, bydd Swansea Bay Futures Ltd bob amser yn rhoi cyfle ichi wrthod derbyn deunydd cyfathrebu o’r fath nas archebwyd.
 • Ni fydd Swansea Bay Futures Ltd yn gwerthu, rhentu neu brydlesu eich gwybodaeth bersonol i eraill. Os nad yw’n ofynnol gan y gyfraith, bydd Swansea Bay Futures Ltd yn rhannu data personol y byddwch yn ei roi ar-lein yn unig gyda chwmnïoedd eraill o fewn grµp Swansea Bay Futures Ltd a/neu ei bartneriaid busnes a phan fydd Swansea Bay Futures Ltd yn credu y bydd yn cynnig gwasanaethau neu gynnyrch o ddiddordeb ichi.
 • Os penderfynwch gyrchu gwefan trydydd parti y cyfeirir ati neu sydd wedi ei dolennu â’r Wefan, rydych yn gwneud hynny ar eich menter eich hun. Byddai Swansea Bay Futures Ltd bob amser yn argymell eich bod yn darllen y datganiad preifatrwydd a ddangosir a/neu delerau ac amodau ei defnyddio pryd bynnag y byddwch yn rhyngweithio ag unrhyw wefan trydydd parti o’r fath.

  Mae Swansea Bay Futures Ltd yn defnyddio cwcis i gynnal y cysylltiad wedi’i amgryptio rhwng Swansea Bay Futures Ltd a’r cwsmeriaid cofrestredig pan fyddant yn mewngofnodi i ddefnyddio rhai cynhyrchion. Pan fydd defnyddwyr cofrestredig yn terfynu eu cysylltiad â’n gwefan, bydd y cwci yn cael ei ddileu.

 • Mae Swansea Bay Futures Ltd hefyd yn defnyddio cwcis parhaol i gasglu gwybodaeth ynghylch eich defnydd o’r Wefan i ddeall defnydd o’r Wefan fel y gall Swansea Bay Futures Ltd ddarparu gwell gwasanaeth ichi a gwneud y wybodaeth a ddangosir ichi yn bersonol. Unrhyw bryd y bydd cwci’n cael ei ddefnyddio, mae gwybodaeth bersonol yn cael ei amgryptio ar gyfer defnydd Swansea Bay Futures Ltd yn unig ac wedi ei diogelu rhag defnydd trydydd parti.

  I ddibenion diogelwch, nid eich gwybodaeth bersonol chi fydd y wybodaeth a gesglir yn y wybodaeth. Bydd y wefan yn dweud wrthych sut y gallwch rwystro’r defnydd o’r cwcis hynny.