Telerau ac Amodau

   Yn y telerau ac amodau hyn:

  • Swansea Bay Futures Ltd – yn golygu Swansea Bay Futures Ltd (Cwmni Rhif: 05031328) a’i gyfeiriad cofrestredig yw Llys Tawe, Ffordd y Brenin, Glannau Abertawe SA1 8PG.chi ac eich – yn golygu chi yr unigolyn sy’n dymuno defnyddio’r Wefan.

   Gwefan – yn golygu www.abayoflife.com

  • Mae’r deunydd a gynhwysir ar y Wefan hon yno i bwrpas gwybodaeth yn unig ac nid yw Swansea Bay Futures Ltd yn gwneud unrhyw osodiad na gwarant (wedi’i fynegi neu’n ymhlyg) mewn perthynas â chywirdeb neu gyflawnrwydd y deunydd hwnnw.
  • To the extent permitted by law, Swansea Bay Futures Ltd accepts no responsibility or liability arising out of or in relation to the accuracy or completeness of the materials contained on the Website or any other information, howsoever provided, to you. Furthermore, Swansea Bay Futures Ltd does not endorse or accept responsibility for the material of any other website either referred to or accessed through this Website. Swansea Bay Futures Ltd provides these referrals and/or links for your convenience only and Swansea Bay Futures Ltd excludes all liability arising or resulting therefrom.
  • O fewn yr hyn a ganiateir gan y gyfraith, nid yw Swansea Bay Futures Ltd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd sy’n codi o’r deunydd neu mewn perthynas â chywirdeb neu gyflawnrwydd y deunydd a gynhwysir ar y Wefan neu unrhyw wybodaeth arall, pa ffordd bynnag y’i darparwyd, i chi. Hefyd, nid yw Swansea Bay Futures Ltd yn arnodi na derbyn cyfrifoldeb am ddeunydd unrhyw wefan arall y cyfeiriwyd ati neu a gafwyd mynediad iddi trwy’r Wefan hon. Mae Swansea Bay Futures Ltd yn darparu’r cyfeiriadau hyn a/neu ddolenni yn unig er mwyn iddynt fod yn gyfleus ichi ac mae Swansea Bay Futures Ltd yn eithrio pob atebolrwydd sy’n codi neu’n dilyn oddi yno.
  • Gallwch ddolennu i’r Wefan os yw eich dolen ar dudalen lefel uchaf y Wefan a’ch bod yn gwneud hynny mewn ffordd sy’n dangos fod y ddolen i dudalen gartref Swansea Bay Futures Ltd. Ni allwch ddangos cynnwys unrhyw ran o’r Wefan hon mewn ffrâm a amgylchynir gan ddeunydd arall na ddaeth o Swansea Bay Futures Ltd.
  • Mae Swansea Bay Futures Ltd yn rhoi ei ganiatâd ichi ddefnyddio’r Wefan yn unig ar gyfer eich defnydd personol chi ac yn unol â’r telerau ac amodau hyn. Gallwch gael mynediad a llwytho i lawr y cynnwys ar sail dros dro yn unig ac yn unig ar gyfer edrych ar y wybodaeth honno. Ni chaniateir ichi gopïo, atgynhyrchu neu gyfieithu’n barhaol i iaith arall na defnyddio mewn unrhyw ffordd arall unrhyw ran o gynnwys y Wefan heb ganiatâd ysgrifenedig Swansea Bay Futures Ltd ymlaen llaw.
  • Bydd cyfraith Lloegr a Chymru’n rheoli’r Wefan, ei chynnwys (gan gynnwys y telerau ac amodau hyn) ac unrhyw wybodaeth, cynhyrchion a/neu wasanaethau a gyflenwir gan Swansea Futures Ltd neu unrhyw aelod o’r grŵp o gwmnïoedd mae Swansea Bay Futures Ltd yn perthyn iddynt o’r Wefan hon a bydd y ddwy ochr yn cytuno i ymostwng i awdurdod ecscliwsif llysoedd Lloegr a Chymru mewn perthynas â phob mater o godir oddi yno.
  • Os canfyddir fod unrhyw ran o’r telerau ac amodau hyn a/neu’r Wefan yn annilys neu na ellir eu gorfodi gan lys sydd ag awdurdod dros y mater, diddymir y rhan o’r ddarpariaeth sy’n annilys neu na ellir ei gorfodi ac ni fydd yn effeithio ar ddilysrwydd gweddill telerau ac amodau’r Wefan.
  • Mae Swansea Bay Futures Ltd yn neilltuo’r hawl i newid y telerau ac amodau hyn unrhyw bryd trwy roi telerau ac amodau newydd ar y Wefan. Rydych chi’n gyfrifol am edrych ar y telerau ac amodau yn rheolaidd i gael rhybudd o’r newidiadau hynny. Bydd y telerau ac amodau cyfredol ar y pryd yn eich rhwymo a bydd parhau i ddefnyddio’r Wefan ar ôl unrhyw newid yn golygu eich bod yn derbyn y newidiadau hynny.
  • Gellir gweld polisi preifatrwydd Swansea Bay Futures trwy glicio ar y ddolen isod. Mae’r polisi preifatrwydd yn rhan o’r telerau ac amodau hyn.
  • Wrth ddefnyddio’r Wefan rydych yn derbyn telerau ac amodau defnyddio gwefan Swansea Bay Futures Ltd.
  • Diogelir y Wefan hon gan hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill.

Hawlfraint © 2006 Swansea Bay Futures Ltd. Cedwir pob hawl.